content
footer
.:: Lighthouse ::.

Giá trị cót lõi

Trung Thực

Tính trung thực và sự minh bạch quyết định đến việc hình thành và phát triển niềm tin cũng như là mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác. Chúng tôi luôn yêu cầu đội ngũ nhân viên phải trung thực và điều này được xem như là nguyên tắc là nền tảng cho tất cả các công việc hàng ngày.

Sáng Tạo

Sự sáng tạo là xuất phát điểm cho sự đổi mới, năng suất công việc và là nguồn mạch cho quá trình phát triển không ngừng. Chúng tôi luôn khuyến khích sự sáng tạo và tôn trọng những ý tưởng mới của mỗi nhân viên. Chúng tôi thực sự nhận ra rằng chính giá trị này sẽ góp phần làm cho những mong ước của khách hàng trở thành hiện thực.


Hài Hòa

Đối với đối tác, khách hàng và nhân viên trong công ty, chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường hợp tác vì lợi ích của các bên. Chúng tôi cân bằng và hợp nhất giữa các nhu cầu vật chất với các nhu cầu tinh thần cho tất cả các đối tác.


Nhân Bản

Chúng tôi đặt con người làm vị trí trung tâm cho sự tồn tại và phát triển của công ty. Đội ngũ nhân viên là nguồn tài sản to lớn nhất mà chúng tôi có. Chúng tôi đề cao giá trị tôn trọng và nhân phẩm trong nguyên tắc hành xử.